لینک های دسترسی

تکان هاي زلزله درشهر هاي ترکيه  و جزايريونان


مقامات ترکيه ميگويند شهر ازمير، سومين شهربزرگ ترکيه ، و نواحي دور و پيش آن ، امروزدوشنبه از اثردو زلزله که به فاصله يک ساعت از همديگر، رخداد تکان خورده اند . مامورين ميگويند اين تکان هاي زلزله باعث يک اندازه خسارات به املاک شده اما ازتلفات گذارش نشده است . چنين زلزله هاي همچنان چندين جزيره يونان را در بحيره ايژه تکان داده اما در آن جزاير نيز باعث جراحات نشده است . مامورين ادارات زلزله شناسي در هردو کشور ميگويند مرکز زلزه بحيره ايژه واقع در نزديکي ساحل ترکيه و شدت آن به معيارريکتر تقريياً ۶ درجه بوده است . ترکيه بروي چندين خط و شيار هاي سيار زير زميني مولد زلزله قرارداشته و اکثر دچار تکان هاي شديد مي گردد . در سال ۱۹۹۹زلزله شديد در شمالغرب ترکيه بيش از هفده هزار نفر را به هلاکت رساند

XS
SM
MD
LG