لینک های دسترسی

  فسخ  تماس اسرائيل  با اداره خود مختار فلسطينيها به تعقيقب قتل  چند تن از ناقلين يهودي


به تعقيب حملات تندروان فلسطيني که باعث قتل سه تن از ناقلين يهودي درساحل غربي شد ، اسرائيل تماس با اداره خود مختار فلسطيني را فسخ کرد . قواي اسرائيلي همچنان سد ها و موانعي را ، که اخيراً از سرراه فلسطيني ها برداشته بود ، دوباره احداث نموده و در مدخل شهر بيت اللحم ودهات دورو پيش آن نيز موانع وراه بندان هائي را ايجاد نمود . راديوي اسرائيل صبح امروزدوشنبه بوقت محل گذارش داد که چهار تن از يهوديها ، که بروز جمعه ذريعه تندروان فلسطيني زخمي شده بودند هنوزدر شفاخانه بستري بوده و دو تن شان دروضع وخيم قراردارند لواي شهداي الاقصا مسئوليت هردو حمله را ، که يکي بريک توقفگاه بس در جلو يک مسکونه ناقلين يهود درنزديکي بيت اللحم و دومي در بيرون يک مسکونه ديگر يهودي ها در راملا دست داد ، ادعا کرده است . اسرائيل ميگويد مهاجيمن را پي گرد کرده و بقتل خواهد رساند . در يک واقعه جداگانه بروز يکشنبه ، عساکر اسرائيلي يک قوماندان جهاد اسلامي را در نزديکي جنين کشتند

XS
SM
MD
LG