لینک های دسترسی

رمسفلد مصارف نظامي چين را مورد سوال قرار ميدهد


دانلد رمسفلد وزير دفاع ايالات متحده ، علت افزايش بودجه نظامي چين را مورد سوال قرار ميدهد اما درعين زمان از بيجنگ دعوت ميکند تا نقش بزرگتري را در امنيت جهاني ايفا کند رمسفلد امروز سه شنبه به پايتخت چين مواصلت کرد تا با رهبران عاليرتبه انکشور مذاکراتي را انجام داده و از موسسات نظامي انکشور بازديد کند قبل از عزيمت بجانب چين، دانلد رمسفلد گفت که بعضي از کشور هاتعجب ميکنند که چرا چين مساعي دفاعي خود را افزايش بخشيده است بدون انکه به اين موضوع اعتراف کند تبصره هاي وي نسبت به تذکراتش در ماه جون که گفته بود افزايش مصارف نظامي چين توازن امنيت در آسيا را تهديد ميکند ، ملايم تر ميباشد چين اتهامات تقويه نظامي را رد کرده ميگويد که افزايش براي بهبود شرايط زندگي افراد اردو صورت گرفته است وزارت دفاع امريکا تخمين ميکند که مصارف دفاعي ۹۰ مليارد دالر چين امسال سه چند مصارفي است که انکشور به ان اعتراف ميکند در عين زمان وزير دفاع ايالات متحده ضمن اشاره به موافقنامه خلع سلاح کورياي شمالي گفت که هرگونه معامله نهايي به بررسي جدي نيازمند است دونالد رمسفلد در يک مسافرت بدور دنيا در نظر دارد از چند کشور آسيايي و اروپايي به شمول کورياي جنوبي ، منگوليا ، قزاقستان و لتوانيا ديدن کند

XS
SM
MD
LG