لینک های دسترسی

چين الزامات   در موردمصارف دفاعي اش  را رد  ميکند


دانلد رمسفلد وزير دفاع ايالات متحده با رئيس جمهورچين و جنرال چاو گانگ چهوان وزير دفاع آن کشور ملاقات کرد که وزير دفاع چين بار ديگر الزاماتي را رد کرد که بيژنگ درمورد مصارف دفاعي اش حقيقت را کتمان ميکند. رمسفلد همچنان از مرکز دوم قواي توپخانۀ چين بازديد بعمل آوردجايي که مقر پروگرام راکتهاي ستراتيژيک ذروي آن کشور ميباشد. در آن مرکز (چينگ ژيوانگ) يک جنرال ارشد آن کشور بيانات اخير يک جنرال ديگر چينايي را رد که گفته بود اگرايالات متحدۀ امريکا در منازعه روي تايوان مداخله نمايد آن کشور از راکتهاي ذروي اش عليۀ ايالات متحده استفاده خواهد کرد. اين جنرال گفت مشي چين آن کشور را از استفادۀ سلاح ذروي براي اولين بار مانع ميشود. در جريان ملاقاتهاي امروز چهارشنبه دو جانب درمورد همکاري وسيعتر نظامي تعهد نمودند اما وزير دفاع امريکا همچنان نگراني ها روي پيامهاي مغلق در مورد اعمار نظامي مخفي چين را به ان کشور تکرار کرد. چين ميگويد در حدود ۳۰ مليارد دالر را در يک سال روي مسايل دفاعي مصرف ميکند. اما وزارت دفاع ايالات متحده تخمين ميکند که بودجۀ نظامي امسال وزارت دفاع چين در حدود ۹۰ مليارد دالر است .

XS
SM
MD
LG