لینک های دسترسی

تقاضاي تسريع تحقيق در باره اتهام سوزانيدن اجساد دوتن ازطالبان توسط عساکر امريکا در افغانستان


دانلد رمسفلد ، وزيردفاع ايالات متحده ميگويد ميخواهد مامورين نظامي ايالات متحده در افغانستان ، در رابطه با الزامات که عساکر امريکائي اجساد دو جنگجوي طالب را سوزانيده و از اين عمل براي ترغيب و ترسانيدن ساير جنگجويان طالب استفاده کرده اند ، تحقيقات خود را سرعت ببخشند. وزيردفاع ايالات متحده که بروز شنبه در ويلنيوس ، پاليتخت ايتوانيا سخن مي زد گفت ، اين اتهامات ، چه راست باشد چه دروغ ، زيان آورد است. تلويزيون آستراليا اخيراً ويديوئي را به نشر سپرد که بقرار گذارش عساکرامريکئي را در حال سوزانيدن اجساد جنگجويان طالب ، که ايشان را در نزديکي موضع قوي سابق شان در قندهار به قتل رسانيده بودند ، نشان ميداد. دين اسلام سوزانيدن جسد انسان را منع کرده است. عساکر امريکائي بعداً ، طوريکه اتهام وارد شده است ، پيام هاي تهديد آميز را ذريعۀ بلند گويا ها ، به دره پائينتر از قرار گاه شان ، که فکر ميکردند ساير طالبان بدانجا پناه برده اند ، پخش کردند. حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان اين واقعۀ اتهام آورده شده را محکوم کرده است. رمسفلد ميگويد اين اعمال اتهام آورده شده ، ممثل رفتار و سلوک نيک و پسنديدۀ که عساکر ايالات متحده بر خورد دار آن اند ، نمي باشد.

XS
SM
MD
LG