لینک های دسترسی

در  افغانستان   محکوميت مدير مسئول  جريده « حقوق زن»


يک محکمه افغانستان ، مديرمسئول يک جريدۀ براي زنان را به الزام نشر مقالات ضد اسلامي به دوسال حبس محکوم کرده است. علي محقق نصاب ، به تاريخ اول اکتوبر بعد از آن بازداشت شد که جريدۀ او بنام « حقوق زن» استدلال کرد که انصراف از دين اسلام ، طوريکه در بعضي از تفاسير شريعت اسلامي آمده است ، يک جرم نبوده و عامل آن نبايد به جزاي مرگ محکوم گردد. سايرمقالات اين جريده تجويز جزاء براي عمل زنان را با تطبيق صد دوره انتقاد کرده و استدلال کرده است که به موجب دين اسلام مرد و زنان بايد مساوي پنداشته شوند . بروز شنبه محکمه ابتدائيه کابل محقق را به روا داشتن توهين به دين اسلام محکوم کرد. محاکمه محقق را يکتعداد از افغانها و گروه هاي مدافع از حقوق بشري ، از طريق منابع جمعي خبري ، محکوم کرده اند. بموجب قانون منابع جمعي خبري که در ماه مارچ سال قبل تجديد نظر شد ، نشر مطالبي که پنداشته شود توهين به دين اسلام است در افغانستان ممنوع ميباشد.

XS
SM
MD
LG