لینک های دسترسی

مسدود کردن سرحد چين  درصورتيکه  سرايت  وايروس پرندگان از انسان به انسان دست بدهد


مامورين صحي چين ميگويند در صورت وقوع سرايت وايروس انفلوانزاي پرندگان ، از انسان به انسان ، اين کشور سرحدات خودرا مسدود خواهد کرد. رسانه هاي جمعي رسمي در چين گذارش داده اند که اولويت عمده در چين ، نجات حيات و جلوگيري از انتشار انفلوانزاي پرندگان بوده و همچنان با در نظر داشت عواقب و اثرات اقتصاي آن ، سرحدات کشور آنکشور ضرورت به مسدود شدن خواهد داشت. بانک جهاني آسيائي تخمين کرده است که حتي يک شيوع خفيف انفلوانزاي « اويان » تا ۱۰۰ هزار ميليارد دالر زيان وارد خواهد کرد. مقامات در هانک کانگ در هفته قبل گفتند آنها نيز ، در صورتيکه ايروس انفلوانزاي پرندگان از انسان به انسان در چين رخ بدهد سرحد شان با چين را مسدود خواهند کرد. معهذا يک راپور نشر شده ، در روزنامه « آبزرور» بروز يکشنبه در برتانيا مشعر است که چنين اعمال ، تکثر و انتشار اين وايروس خطرناک را صرف براي چند روز و يا چند هفته ، بتاخير مياندازد.

XS
SM
MD
LG