لینک های دسترسی

اعانه دهندگان بين المللي ۵۲۵ مليون دالر ديگر را براي مصيبت ديدگان زلزلۀ پاکستان وعهده دادند


يان انگلند مقام ارشد امور خيريۀ ملل متحد ميگويد اعانه دهندگان بين المللي در جريان جلسۀ ژنيڤ يک کمک اضافي ۵۲۵ مليون دالري را براي مصيبت رسيدگان زلزلۀ جنوب آسيا وعهده دادند. اما مامورين ملل متحد در ژنيڤ ميگويند هنوزواضح نيست که چه مقدار اين وعده براي مکمک هاي عاجل و چه مقدار براي مساعي دراز مدت باز سازي ميباشد. در اوايل روز چهارشنبه کوفي انان منشي عمومي موسسۀ ملل متحد به کشور هاي اعانه دهنده گفت که براي جلوگيري از يک موج تازۀ مرگ ومير، به ۵۵۰ مليون دالر بطور عاجل ضرورت است. وي وي گفت جامعۀ بين المللي قدرت متوقف ساختن مرگ ومير و بيچارگي را که در اثر هواي يخبندان و امراض بخاطر فقدان سرپناه، مواد غذايي و آب نوشيدني ايجاد گرديده ،دارد. در پاکستان توجه حالا بر انتقال مواد خيريه متمرکز است . اگلند گفت اين مصيبت در حال گسترش است و اگر مواد مورد ضرورت بزودي به مردمي که در اثر زلزلۀ هشتم اکتوبر در قريه هاي دور افتادۀ کوهستاني بيخانه شده اند نرسد مصيبت از اين هم بزرگتر خواهد شد. زمستان شديدفقط چند هفته دور اسن و بزودي برف راه هاي حمل ونقل را مسدود خواهد ساخت . مجموع تلفات در پاکستان حالا به بيش از ۵۴ هزار نفر رسيده ومامورين از اين خوف دارند که هزاران نفر ديگر شايد بخاطر فقدان خيمه ، مواد غذايي و يا ساير تدارکات، هلاک شوند.

XS
SM
MD
LG