لینک های دسترسی

تعداد تلفات ناشي از تصادم قطار آهن در هند به ۱۰۰ نفر بلند رفت


عملۀ نجات يک تعداد بيشتر اجساد را از لاشۀ قطار آهني برون کرد که در جنوب هند از خط خارج شد وتعداد تلفات ناشي ازين واقع را به ۱۰۰ نفر بلند برد. مقامات ميگويند تصادم امروز در نزديک شهرک ڤلي گوندا در ايالت جنوبي اندرا پرديش رخ داد. آنها ميگويند باران هاي شديد يک قسمت خط آهن را از بين برد و قطار آهن بدرياي لبريز از آب افتاد. مامورين ميگويند حد اقل ۱۰۰ سرنشين مجروح از هفت واگون قطار که بدريا افتاده بود برون کشيده شد ولي يک تعداد زياد يگر هنوز گير مانده اند. آنها اظهار بيم کردند که شايد يک تعداد اجساد را آب برده باشد. وسايل نشراتي هند ميگويد قواي نظامي مساعي نجات را رهبري ميکند ولي عمليات بخاطر تاريکي شب تا صبح روز يکشنبه بتعويق افتاده است.

XS
SM
MD
LG