لینک های دسترسی

تعويق در اعلام نتابج انتخابات پارلماني افغانستان


کميسون سمع شکايات انتخابات پارلماني افغانستان ميگويد ، نتايج نهائي انتخابات پارلماني افغانستان درماه سپتامبر بار ديگر بتعويق خواهد افتاد. گرانت کيپين ، رئيس آن کميسيون بروز يکشنبه گفت اين تعويق ناشي از يک تعداد کثير شکايات و سير بطي شمارش آراء بوده است.

در ٌآغاز قراربود ، نتايج آراي انتخاباتي ، تا اواخر ماه اکتوبر اعلام گردد ، اما تا تاريخ اول نوامبر بتعويق افتاد ، و اما اکنون اين کميسيون که مورد حمايه ملل متحد است ، انتظار ندارد نتايج آراي مردم در طول هفته اعلام گردد.

انتخابات پار لماني ۱۸ سپتامير در افغانسنان ، نخستين درنوع اش ، در بيش از سه دهه در آنکشور برگزار گرديد ، اما نگراني ها در رابطه با تقلب و دست بازي و بي قاعدگي ها ، احتجاج در تمامي کشور را شعله ور ساخت.

در اواسط اکتوبر ، مامورين انتخاباتي ، حدود ۵۰ کارمند اش را ، به اشتباه جعل کاري از وظايف شان برطرف کردند. مامورين گفتند حدود ۳٪ از اوراق رايدهي ، به اشتباه اينکه در صندوق هاي آراء ، اوراق راي دهي جعلي را ريخته اند ، شمار نشده و به يک سو گذاشته شده بودند.

اما مامورين انتحاباتي تقاضا ، براي شمارش مجدد آراء را رد کرده و گفته اند اين معضلات وسيع نبوده است.

XS
SM
MD
LG