لینک های دسترسی

شورش در يک زندان قرغستان


عساکر قرغزستاان اداره بک زندان را از نزد زندانيان شورشي بعد از دو هفته دوباره بدست گرفتند در عملياتي که امروز سه شنبه چهار مرده بجا گذاشت ، عسااکر قواي خاص قرغزستان ، که ذريعه عراده هاي نفربر ذرهدار بدرقه و کمک مي شدند ، به شورش زندانيان خاتمه داده و مقدار زياد اسلحه را بدست آوردند . شورش بعداز آن در زندان « مولانوفکا» در بون شهر بيشکک درگرفت که زندانيان دست به شورش زدند و بعد از ورود عساکر براي انتقال رهبر يک باند جناينتکاران زندانيان متفاوت وارد زندان شدند . در ماه قبل ، زندانيان زندان کولانوفسکا سه تن، بشمول يک عضو پارلمان را که از زندان ديدان مي کرد تا راجع به وضع بد زندان به مامورين مذاکره کند ، به قتل رسانيدند . مقامات همچمنان از وقوع شورش در منطقه جلال آباد ودر پيتروفکا گذارش داده ا ند .

XS
SM
MD
LG