لینک های دسترسی

قبولي تعبيه مفتشين اروپائي در سرحد از جانب اسرائيل


کابينه امنيتي اسرائيل تعبيه مفتيشن اروپائي را در يک معبر و گذرگاه عمده سرحد ي پذ يرفته است که مصر را با باريکه غزه ارتباط ميدهد . قبولي اين امراز جانب کابينه امنيتي اسرائيل امروز سه شنبه يک جز کليدي توافقات بر تدارکات جديد در گذرگاه رافاه است که بدنبال خروج عساکراسرائيلي از باريکه غزه درماه سپتامبر حاصل شده است . قراراست مجلس کامله کابينه اسرائيل بروز يکشنبه بر موضوع راي گيري کند . تفيصل نقش مفتيشن اوپائي در محل بايد مورد تصويب مقام خود مختار فلسطيين قرار گيرد . تا کنون تار يخي براي بازد شدن مجدد اين معبرداده نشده است. باز شدن مجدد اين گذرگاه ، اولين بار است در تاريخ اشغال غزه و ساحل غربي از سال ۱۹۶۷ ببعد دست ميدهد . اين موافقه به فلسطييي ها اجازه ميدهد بدون عبور از ميان وسايط امنيتي اسرائيل وارد غزه شده و يا از آن خارج گردند .

XS
SM
MD
LG