لینک های دسترسی

قرغزستان درصدددريافت پول بيشتر بخاطر پايگاه نظامي امريکا ميباشد


کرمان بيگ باقي يوڤ رئيس جمهور قرغزستان مي گويد حکومت وي درنظردارد تا از ايالات متحده براي استفاده از يک پايگاه نظامي اش در آن کشور آسياي مرکزي پول بيشتر تقاضا کند. باقي يوڤ امروز چهارشنبه هنگام صحبت در بيشکيک گفت ايالات متحده پول اندکي نسبت بانچه بايد بپردازد، ميدهد. وي گفت مامورين حکومتي در نظردارند تا اين موضوع را روز جمعه در جريان ملاقات با مامورين امريکايي در قزغزستان مطرح نمايند. ماه گذشته باقي يوف گفته بود که قواي ايالات متحده ميتواند از پايگاه هوايي آن کشور تا زماني استفاده کند که افغانستان باثبات گردد ، اما کرايۀ آن پايگاه افزايش خواهد يافت . در اوايل هفته مامورين قرغزستان گفته بودند که آنها روي يک موافقتنامه با قواي نظامي ايالات متحده کار ميکنند تا بخاطر مواد سوخت فاضله اي که طيارات امريکايي در آن پايگاه بجا ميگذارد پول بپردازد.

XS
SM
MD
LG