لینک های دسترسی

استفاده  پلس پاکستان  از شدت عمل براي متفرق ساختن  جمعيت  دهاتيان  زلزله زدۀ کشمير


در حاليکه هند و پاکستان سرحد در منطقۀ موردنزاع کشمير را بروي عمليات کمک رساني به زلزله زدگان باز کرده اند ،پليس پاکستان براي متفرق ساختن جمعيتي از دهاتيان کشميري از گاز اشک آور و فير هاي اخطاريه استفاده کرد جمعيت جانب پاکستاني کشمير بعد ازآنکه معلوم شد که امروز دوشنبه تنهابه مواد امدادي اجازه عبور ازسرحد داده خواهد شد نه به افراد، نا آرامترشدند . صدها تن از کشميري هاي جانب پاکستان امروزدر حاليکه شعار هاي « بگذاريد مردم عبور کنند » و « ما آزادي ميخواهيم » را فرياد ميزدند به معبر « پونچ راولکوت» نزديک ميشدند. پلانها براي باز کردن سرحد بروي افراد ملکي در حالي بتاخير افتاد که هند و پاکستان مسايل لوژيستيکي را در بين شان حل وفصل مي کنند . مامورين ميگويند تهيۀ فهرست اسماي افرادي که قصد دارند خط کنترول را عبور کنند، ممکن است ده روزرا در بر گيرد. امروزدوشنبه ملل متحد گفت حدود ۳ ميليون نفر بي خانه باقي مانده و هنوز به ايشان کمک نرسيده است . پاکستان ميگويد زياده از ۷۳ هزار نفر درزلزله روز ۱هشتم اکتوبر کشته شده اند. هند ميگويد رقم تلفات در ساحه کشمير تحت اداره آن تقريباً ۱۴۰۰ تن بوده است .

XS
SM
MD
LG