لینک های دسترسی

اقدامات هند براي رسيدگي  به اتهامات ملل متحد عليه  وزير خارجه  آن کشور


حکومت هند « آر اس پتاک» ، رئيس سابق محکمه عالي آن کشوررا موظف ساخته تا رياست ورهبري يک کميسون تحقيق را در مورد اين اتهامات بدوش گيرد که وزير خارجه هند و حزب بر سر قدرت کانگرس از پروگرام فروش نفت دربدل غذا در عراق، مفاد و سود ناجايز برده اند . تشکيل اين کميسيون امروز دوشنبه يک روز بعد از آن اعلام شد که دهلي جديد از « ويريندرا دايال » فرستاده سابق خود در ملل متحد خواست تادر مورد صحت و اعتبار اتهامات عليه نتوار سينگ ، وزير خارجه هند ، تحقيق کند . سينگ و حزب کانگرس هردو از هرنوع غلط کاري انکار کرده اند. نتوار سنگ همچنان تقاضا ها براي استعفاي خودرا رد کرده است . راپور ملل متحد مشعر است که صد ها کمپني در سرتاسرجهان و سياستمداران در چندين کشور،در بدل بدست آوردن قرارداد هاي فروش نفت در بدل تهيه مواد غذائي و تامين ساير مايحتاج مردم عراق ، به رژيم صدام حسين پرداخت هاي غير قانوني کرده اند . آن پروگرام براي، سهل ساختن تاثيرات تعذيرات ملل متحد بر مردم عراق ايجاد شده بود . راپور ملل متحد از نتوار سينگ ، وزير خارجه و حزب بر سر قدرت کانگرس هند منحيث « مفاد کنندگان غير قرار دادي » نام برده است .

XS
SM
MD
LG