لینک های دسترسی

اولين هوتل پنج ستاره  در کابل افتتاح شد


در کابل پايتخت افغانستان يک هوتل جديد پنج ستاره که اولين عمارت بعد از سقوط طالبان در چهار سال قبل ميباشد افتتاح شد حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان اين هوتل عصري را که بنام هوتل کابل سرينا ياد ميشود طي مراسمي امروز سه شنبه افتتاح نمود که در ان سفراي کشور هاي خارجي و کامندان امداد خارجي نيز اشتراک کرده بودند اين هوتل از جانب موسسه آغاخان که يک موسسه بشردوستانه است بکار انداخته شده که عمارت را ترميم و عصري ساخت که در ان دفتر ، دکانها و دو بخش تازه اي اعمار شده است که در طي بيست سال جنگ تقريبا ازبين رفته بود به تعداد چهارصد نفر در ۱۷۷ اتاق ان کارميکنند که قيمت هر اتاق در يک شب ۲۵۰ تا يک هزار و دوصد دالر در يک شب ميباشد که البته براي يکي از بي بضاعت تري کشور هاي دنيا يک پول بي نهايت زياد محسوب ميشود

XS
SM
MD
LG