لینک های دسترسی

هند باز کردن سرحد را بتعويق انداخت، در مناطق زلزله زدۀ کشمير پاکستان مرض شيوع يافت


هند باز کردن يک گذرگاۀ سومي را در خط کنترول بين دو کشمير جهت فراهم کردن کمک بمصيبت رسيدگان زلزله در پاکستان، بتعويق افگند. هند ميگويد اين گذرگاه بروز شنبه باز خواهد شد زيرا اردوي پاکستان کار ترميم يک پل سرحد را تکميل نکرده است. اما يک نطاق پاکستان ميگويد جانب پاکستان آماده است و محروميت با هند روز بروز بيشتر ميشود. اين دو رقيب قديمي ماۀ گذشته توافق نمودند تا بموجب پلاني جهت يکجا ساختن مصيبت رسيدگان زلزله با فاميل هاي شان وايجاد تسهيلات در جريان کمک، پنج گذرگاه را در سرحد بالفعل کشمير باز کنند. اما هند مشکلات لوژستيکي را دليل آورده و صرف دو گذرگاه را باز کرده است. در عين زمان، مامورين ملل متحد ميگويند بين مصيبت رسيدگان زلزله که در کمپ ها زندگي ميکنند مرض شيوع يافته است. مامورين ملل متحد کوشش ميکنند شيوع مرض اسهال را در کمپ تحت کنترول قرار دهد. آنها ميگويند حد اقل ۲۰۰ واقعه در کمپ کشمير پاکستان ديده شده و اين بيم را بوجود آورده که شايد کولرا باشد. آنها ميگويند صدها هزار نفر هنوز در هواي آزاد زندگي ميکنند و باران بيشتر مصيبت بار خواهد بود.

XS
SM
MD
LG