لینک های دسترسی

رهبران جهان حملات بر اردن را محکوم کردند


رهبران جهان حملات دهشت افگني ديروز بر سه هوتل در اردن را شديداً محکوم کردند. جورج بش، رئيس جمهور امروز گفت بم گزاران بيک دين عظيم بي حرمتي ميکنندو جهان وظيفه دارد که اعضاي القاعده را بعدالت بکشاند. جورج بش به ملک عبدالله، پادشاۀ اردن تلفون کرده تسليت خود را ابراز داشت. جامعۀ عرب و شوراي همکاري خليج حملات را شديداً محکوم کردند. شوراي همکاري خليج گفت چنين اعمال وحشيانه مغاير مذهب و ارزش هاي انساني است و رد افراطيت، خشونت و دهشت افگني را يکبار ديگر تائيد کرد. شوراي امنيت ملل متحد بر ضرورت مبارزه با دهشت افگني يکبار ديگر تاکيد کرده گفت اين جدي ترين تهديد بصلح و امنيت بين المللي است. کوفي انان، منشي عمومي ملل متحد بروز جمعه به عمان خواهد رفت تا با ملک عبدالله، پادشاۀ اردن و مامورين ملل متحد در اردن ملاقات کند. هاوير سولانا، رئيس سياست خارجي اتحاديۀ اروپائي حملات را توجيه ناپذير خوانده گفت دهشت افگني حمله بر ارزش هاي مشترک همۀ ماست. چين که سه تبعۀ خود را در بم گزاري ها از دست داد، مراتب تسليت خود را به ملک عبدالله بيان کرده گفت بيجنگ براي تقويۀ همکاري با اردن و جامعۀ بين المللي در جنگ عليۀ دهشت افگني، آماده است.

XS
SM
MD
LG