لینک های دسترسی

تدابيري جهت جلوگيري  از شيوع احتمالي انفلوانزاي پرندگان در افغانستان


مصاحبۀ احد عزيززاده با داکتر فيض الله کاکر معين وزارت صحت عامۀ افغانستان در مورد احتمال شيوع انفلوانزاي پرندگان در افغانستان

مقامات صحت افغانستان ميگويند تدابيري جهت جلوگيري از شيوع احتمالي انفلوانزاي پرندگان در آنکشور اتخاذ گرديده است داکتر فيض الله معين طب وقايوي وزارت صحت عامۀ افغانستان شام سه شنبه در برنامۀ صحبت با راديوي آشناي صداي امريکا از مردم تقاضا نمود تا در مورد احتمال شيوع اين مرض پرندگان، بطور منظم به راديو و ساير رسانه هاي خبري گوش بدهند. وي گفت مهاجرت گروهي پرندگان که دوبار در يکسال صورت ميگيرد معمولأ از طريق مناطق تورغندي هرات و فراه داخل پاکستان ميشوند و بصوب آبهاي هند پيشر ميروند. به همين لحاظ وزارت صحت عامه ازين نواحي مراقبت شديد ترمينمايد. معين وزارت صحت عامه گفت اگر کسي مظنون به مصاب بودن به انفلوانزاي پرندگان ميباشد بايد اعضاي فاميل وي موضوع را فورأ به مقامات صحي اطلاع داده و تدابير لازم جهت جلوگيري از سرايت آن اتخاذ نمايند. تفصيل بيشتر موضوع و معلومات بيشتر در مورد را در برنامه صحبت با راديو آشناي صداي امريکا بشنوييد.

XS
SM
MD
LG