لینک های دسترسی

اردن: القاعده در عراق مسؤل بم گزاري هاي اخير در هوتل هاي اردون است.


ملک عبدالله ، پادشاۀ اردن در حالي تعهد کرد که بمقابل دهشت افگنان تحمل و برده باري نشان نخواهد داد که حکومتش ميگويد گروۀ تندرو القاعده در عراق مسؤل بم گزاري سه گانۀ انتحاري روز چهارشنبه است که ۵۷ نفر را بقتل رسانيد.

پادشاۀ اردن امروز به آژانس خبرگزاري رسمي پترا گفت اردن بمقابل کسي که اسلام را تحريف کرده و خشونت را تبليغ نمايد ، برده باري نشان نخواهد داد و سوگند ياد کرد که مرتکبين را بعدالت خواهد کشانيد.

قبلاً مروان المُعاشر، معاون صدارت اردن بخبرنگاران گفت سه خارجي بم گزاري هاي هوتل هاي عمان را براه انداختند. او ادعاي القاعده در عراق را مبني برينکه يک زن و شوهر در جملۀ چهار حمله کننده قرار داشت ، رد کرده گفت چنين بنظر نميرسد که کدام زني درين حمله دست داتشه باشد.

پادشاۀ اردن در خلال اين گزارش ها که بم گزاران انتحاري عراقي بودند به نفوس کثير عراقي کشورش اطمينان داد که اردن براي آنها يک پناه گاه باقي خواهد ماند. 2005

/11/12 12:13:20 pm

XS
SM
MD
LG