لینک های دسترسی

ختم  منتظره جلسه سران انجمن  کشور هاي جنوب آسيا  يا « سارک » با عقد يک موافقه نامه  تجاري


انتظار ميرود رهبران جنوب آسيا جلسات دوروزه شانرا در داکه پايتخت بنگله ديش ، بااعلام يک موافقه نامه تجارتي منطقوي بر تجارت آزاد ، امروز يکشنبه پايان بخشند . نمايندگان در جلسات انجمن همکاري منطقوي آسيائي يا « سارک » ميگويند مي خواهند کار تشريحي اين موافقه نامه بر تجارت آزاد را تمام کنند تا موافذقه متذکره سر از تاريخ اول جنوري سال آ ينده نافذ گردد. « شييام سران » سکرترامور خارجي هند ميگويد دولت هاي هفت گانه عضو سارک همچنان بر تفصيل موضوع دعوت از افغانستان براي شموليت در اين انجمن و قبولي چين منحيث يک ناظر و يا شريک مذاکره کننده متقابل کار مي کنند . انجمن در حال حاضر شامل بنگله ديش ، بوتان ، مالديف ، نيپال ، هند ، پاکستان و سري لانکاست . انتظار مي رود رهبران در جلسه سران امروزيکشنبه به مباحثات شان بر چندين ابتکار پيشنهادي جهت بهبود همکاري منطقوي ، بشمول طرق پاسخ دادن به دهشت افگني و بحرانات بشري ادامه دهند .

XS
SM
MD
LG