لینک های دسترسی

دوبرسي جديد افکار عامه در ايالات متحده نشان ميدهد که  رقم تائييد مردم ا طرز کار واجراات رئيس جمهور بش نظربه هر وقت ديگر  تنزيل يافته است


شبکه تيوزويني فاکس و جريده نيوزويک در برسي شان دريافته اند که ۳۶٪ مردم امريکا از کار رئيس جمهورراضي اند . نيوزويک در برابر اين سوالات اش که آايا رئيس جمهور وريچرد چيني معاون رئيس جمهور افراد صادق و بااخلاق اند دريافته است که تنها ۴۲ درصد کساني که از آنها سوال شده در قسمت بش پاسخ مثبت داشته اند در حاليکه در قسمت چيني تنها ۲۹ درصد راي مثبت داده اند . رئيس جمهور بش همچنان از رهگذر طرز رسيدگي اش به عراق و از اينکه شخص پيشنهادي اش خانم «هرييت مييرز » نتواست تائييد اوليه مجلس سنا را براي مقرري اش به محکمه عالي ايالات متحده بدست آورد ، پيوسته مورد انتقاد قرار دارد

XS
SM
MD
LG