لینک های دسترسی

تمديد ميعاد  تدابير حالات اضطرار در فرانسه ذريعه وزراي کابينه


وزراي کابينه فرانسه يک تمديد ميعاد سه ماهه حالت اضطرار را جهت کمک در امر اختتام موج بغاوت وشورش در فرانسه ، که از سه هفته قبل فلا تا کنون دامنگير آن کشور بوده ، تصويب کرده اند. حکومت فرانسه در اوايل امروز دو شنبه بوقت محل اين تدابيررا ‌تصويب کردند . اين تدابير اکنون جهات مطالعه و غوربرآن به پارلمان ارائه ميگردد. اعتبار حالت اضطرار ، که در هفته قبل در فرانسه اعلام شد ، بروزيکشنبه آينده منقضي ميگردد. مامورين فرانسه ، بعداز آنکه مقامات گفتند از هنگاميه حالت اضطرارنافذ شده ، خشونت در سراسر فرانسه کاهش يافته است ، تصميم گرفتند آنرا تمديد کنند . حالت اضطراري به مامورين محلي قدرت و صلاحيت مي بخشد قيود شب گردي و ساير تدابير را اتخاذ کنند پليس ميگويد شب هنگام بعضي حوادث و نا آرامي هاي متفرق در تولووز رخداده ، اما پاريس پايتخت گفت فرانسه آرام بوده است . اکثريت ناآرامي ها در حومه هاي غريب نشين دستداده که درآن جوانان مسلمان از بابت وضع اجتماع شان خشمگين اند .

XS
SM
MD
LG