لینک های دسترسی

در کنفرانس تکنالوژي توافق شد که ايالات متحده ادارۀ انترنت را بدست داشته باشد


مذاکره کنندگان در يک کنفرانس تکنالوژي ملل متحد در تونس پلاني را تصويب کردند که بموجب آن ايالات متحده به ادارۀ سيستم نام گذاري در انترنت که ترافيک را رهنمائي ميکند، ادامه بدهد. اما اين توافق که بروز سه شنبه توسط بيش از ۱۰۰ کشور بعمل آمد همچنان يک کميتۀبين المللي را تاسيس کرد که به ساير حکومات در قسمت موضوعات پاليسي انترنت سهم قويتري ميدهد. چندين کشور، بشمول چين و ايران تقاضا کرده اند که کنترول انترنت بايد بملل متحد داده شود. اما نمايندگان ايالات متحده استدلال کردند که چنان اقدامي ابتکار و نو آوري را از بين برده و خطر سانسور را توسط حکومات غير ديموکراتيک بيشتر ميسازد. کوفي انان، سرمنشي ملل متحد طي بيانيه اي اين کنفرانس را افتتاح کرده از کشورها غني خواستار شد تا دسترسي به انرتنت را در آسيا و افريقا زياد سازند تا باندازۀ وسعت تلفون هاي موبايل و ساير آلات بي سيم مخابره گردد.

XS
SM
MD
LG