لینک های دسترسی

صدراعظم فرانسه از مناطق آسيب ديده تشدد هاي اخير در حومه پاريس بازديد نمود


مقامات فرانسوي ميگويند که تشدد هاي اخير بدترين تشدد هاي طي چندين دهه در فرانسه ميباشد و علائمي موجود است که قانون گزاران براي تمديد حالت اضطراري جهت معامله با ۱۹ شب تشدد متواتر ، آمادگي ميگيرند مامورين پوليس ميگويند که صرف ۲۱۵ موتر در جريان شب در مناطق که عمدتا مسلمانان زندگي ميکنند به آتش کشيده شده است . بعضي از مامورين اين انکشافات را بحيث بازگشت به حالت عادي تلقي ميکنند اعضاي پارلمان فرانسه امروز سه شبنه توقع ميرود که تصميم کابينه را تمديد سه ماهه حالت اضطراري در انکشوررا به تصويب برسانند که در فرانسه براي مقابله با تشدد ها نافذ گردد درعين زمان دومينيک دو ڤل په ، صدراعظم فرانسه بازديد غير مترقبه اي را از حومه پاريس بعمل اورد که در اثر تشدد ها صدمه برداشته است وي گفت که مقامات با اشخاصي که از قوانين تخطي کنند جدي خواهند بود اما تاکيد کرد که تصميم دارد د ربرابر بي عدالتي ، تبعيض و بيکاري کار نمايد

XS
SM
MD
LG