لینک های دسترسی

بش جهت اشتراک در کنفرانس سران ايپک به کورياي جنوبي مواصلت کرد


جورج بش، رئيس جمهور جهت اشتراک در کنفرانس سران همکاري اقتصادي کشورهاي آسيا و حوزۀ بحرالکاهل به کورياي جنوبي مواصلت کرد. قرار است جورج بش فردا در شهر گوانگ ژو با نوموهيون، رئيس جمهور کورياي جنوبي ملاقات کرده و متعاقبا بهً بوسان بروند که کنفرانس سالانۀ سران همکاري اقتصادي کشورهاي آسيائي و حوزۀ بحرالکاهل دران بروز جمعه افتتاح ميشود. انتظار ميرود که کنفرانس اعضاي سازمان تجارت جهاني را تشويق کند بن بست را روي تقاوي هاي زراعتي درهم شکنند. موضوعات همچنان شامل حقوق ملکيت هاي ذهني، انفلونزاي پرندگان و دهشت افگني خواهد بود. جورج بش از کيوتوي جاپان به کورياي جنوبي مواصلت کرد. او طي بيانيه اي درانجا گفت چين بايد باتباع خود آزادي بيشتر سياسي اعطا کند و او از تايوان، رقيب چين منحيث يک جامعۀ موفق ديموکراتيک ستايش کرد. لي ژاو شينگ، وزير خارجۀ چين تبصره هاي جورج بش را رد کرده گفت در مورد چين و تايوان نبايد منحيث دو کشور جداگانه حرف زد.

XS
SM
MD
LG