لینک های دسترسی

ياددهاني و تمجيد از محمدعلي برزرگترين بوکسرسنگين وزن جهان


بزرگترين ياددهاني و تمجيد تاکنون از محمدعلي برزرگترين بوکسرسنگين وزن جهان امروز درايا لت کنتکي ايالات متحده صورت ميگيرد. مرکز محمد علي کلي در شهر زادگاهش، لويزيانا، بروز شنبه به شيوۀ بر برگزاري مراسم هاليوود گشايش يافت که در آن علاوه بر ورزشکاران. هنرمندان فلم و آوازخوانان، بل کلينتن رئيس جمهور سابق ايالات متحده نيز شرکت نموده بود. اين مرکز که به مصارف ۸۰ ميليون دالرايجاد شده است، زندگي و پيشرفت هاي اين بوکسر مشهور را به نمايش ميگذارد. نمايشگاه اين نمايشگاه شش خصوصيت محمد علي را تجسم ميسازد که عبارت اند از اعتماد به نفس، ارج گزاري، احترام، فداکاري، معنويت و سخاوت. يک بخش اين نمايشگاه در مورد سر باز زدن محمدعلي از شرکت در جنگ ويتنام اختصاص خواهد يافت. تصميمي که به قيمت از دست دادن لقب قهرماني و عدم شرکت در مسابقات بوکس براي سه سال برايش تمام شد. محمد علي ۶۳ ساله، قهرمان سابق بوکش جهان اکنون از مريضي پارکينسن رنج ميبرد.

XS
SM
MD
LG