لینک های دسترسی

ادارۀ بين المللئ انرژئ اتمي و مساعي ارجاع ايران به شوراي امنيت


قرار است ادارۀ بين المللئ انرژئ اتمئ ملل متحد ، جهت غور بر مساعي امريکا و کشور هاي اروپائي براي راجع ساختن پروگرام زروي ايران به شوراي امنيت ملل متحد ، جلسۀ را داير نمايد.

۳۵ عضو هئيت مديره اين اداره ، بروز پنجشنبه روي اين اقدام با هم ملاقات خواهند کرد. تصميم آنها ممکن منجر به تحريم احتمالئ عليه ايران گردد. هفتۀ گذشته اداره بين المللئ انرژئ اتمي گفت ، ايران طرح هاي مشرح را که موضوع آن ممکن فلزات عمده براي ايجاد يک بم اتمي باشد ، از سال ۱۹۸۷ به اين طرف ، در اختيار داشته است.

مجلس ملي ايران راي داده است ، در صورت ارجاع ايران به شوراي امنيت ملل متحد ، اين کشور از ورود مفتشين خارجي به ساحات زروي اش ، جلوگيري خواهد کرد. اعضاي شوراي ملي بروز يکشنبه همچنان لايحۀ اي را تصويب کرد که به انجنيران هدايت ميدهد ، در صورت ارجاع ايران به شوراي امنيت ، پروگرام جنجال بر انگيز غني سازي يورانيوم را از سر گيرند.

ايالات متحده و کشور هاي اروپائي ، ايران را به پيگيرئ مواد سوخت زروي ، جهت توليد سلاح زروي متهم ميسازند. ولي تهران ميگويد هدف پروگرام زروي اش ، انکشاف انرژئ برق است.

XS
SM
MD
LG