لینک های دسترسی

اتحاديۀ اروپائي بمذاکرات جديد ذروي با ايران موافقه کرده است


يک دپلومات ارشد برتانيه ميگويد اتحاديۀ اروپائي موافقه کرده است که براي ايران وقت بيشتر داده شود تا با هيئت هاي اتحاديۀ اروپائي روي پروگرام مظنون ذروي مذاکره کند. اما پيتر جنکنز همچنان به ايران عليۀ هرنوع اقدام يک جانبه جهت توسعۀ فعاليت هاي ذروي در جريان پلان گزاري مذاکرات، هشدار ميدهد. پيتر جنکنز امروز در ويانا در خارج محل جلسۀ هيئت مديرۀ ادارۀ بين المللي انرژي ذروي با خبرنگاران صحبت ميکرد. توقع ميرفت هيئت مديرۀ ادارۀ ذروي ملل متحد مسودۀ پيشنهاد اتحاديۀ اروپائي را تصويب کند. درين مسوده از تهديدهاي گذشتۀ ايالات متحده و اتحاديۀ اروپائي مبني بر راجع ساختن ايران بشوراي امنيت ملل متحد براي تعزيرات ممکن بخاطر تخطي هاي ادعا شده از معاهدۀ عدم انتشار اسلحۀ ذروي، ذکري نشده است. هيئت مديره در ماۀ سپتمبر بعد ازان دريافت که ايران از معاهدۀ پيروي نکرده که تهران يک دور جديد تصفيۀ يورانيم را آغاز نمود. ايالات متحده و اتحاديۀ اروپائي ايران را متهم کرده اند که براي توليد اسلحۀ ذروي کوشش ميکند. ايران اصرار ميورزد که پروگرام ذروي آن کشور براي توليد برق است.

XS
SM
MD
LG