لینک های دسترسی

مقامات ايالات متحده ميگويند توليدات ترياک در افغانستان کاهش يافته است


مامورين کنترول مواد مخدر در ايالات متحده ميگويند انتظار ميرود توليدات ترياک در افغانستان در سال جاري به پيمانۀ ده فيصد کاهش يابد، ولي هشدار ميدهند که خطر از ناحيۀ مواد مخدر هنوز هم خيلي زياد است. دفتر ملي کنترول مواد مخدر بروز چهارشنبه گفت اين کاهش قسماً بخاطر تصاميم رضاکارانۀ دهقانان افغان مبني بمتوقف ساختن کشت کوکنار بود، که در توليد ترياک ازان استفاده ميشود. جان والترز، آمر اداره علاوه کرد که بمنظور تضمين اين موضوع که قاچاق مواد مخدر ثبات داخلي را در افغانستان مور تهديد قرار ندهد بکاهش دامنه دار توليدات ضرورت است. ملل متحد طي يک گزارش جداگانه که بروز چهارشنبه منتشر شد، هشدار داد که مساعي جهت متوقف ساختن کشت کوکنار در افغانستان بخاطر عدم امنيت، فساد اداري و توزيع مجاني تخم بذري کوکنار توسط قاچاقبران، تضعيف گرديده است. ملل متحد همچنان گزارش داد که سال گذشته چرس در سي هزار هکتار زمين در افغانستان کشت شده بود که افغانستان را از نگاۀ کشت چرس در درجۀ دوم در جهان قرار ميدهد.

XS
SM
MD
LG