لینک های دسترسی

تمرينات  جهت  مقابله با وقوع احتمالي انفلوانزاي مرغ  و ساير پرندگان


ويتنام امروزتمرينات و اخذ ترتيبات وسيع مجادله با مرض ساري انفلونزاي پرندگان را درهانوي پايتخت خود شروع کرد . دست کم ۹۰۰ کارگر و افراد ملکي در اين تمرينات بمقابل وقوع احتمالي شيوع مرض انفلوانزاي پرندگان در بين انسانها شامل شدند . تاکنون يعني از ظهور مرض انفلوانزاي پرندگان در ۲۰۰۳ زياده از ۶۰ تن در آسيا مرده اند که دو ثلث شان ويتنامي ها بوده اند . متخصصين صحي بيم دارند مبادا وايروس اين انفلونزاي پرندگان به سهولت در بين انسانها سرايت کند و موجب هلاکت ميلون ها انسان گرد د. سازمان صحي جهان کشور ها را تشويق کرده است پلان هاي اخذ آمادگي بمقابل شيوع اين مرض و سرايت آنرا در بين انسانها اتخاذ کنند که شامل تقليد و ايجاد حالات تصنعي شيوع مرض ميگردد.

XS
SM
MD
LG