لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات افغانستان در مورد جزاي تعين شده براي عساکر امريکائي ، که اجساد جنگجويلن طالب را سوزانيده اند


حکومت افغانستان ميگويد توبيخ و سرزنش هاي عساکر دخيل ايالات متحده در عمليه سوزانيدن اجساد دو تن از شورشيان طالب جزاي بسيار خفيف برا ي آ نها است .

قواي نظامي ايالات متحده بروز شنبه گفت عساکر مسئول اين واقعه با تاديب انظباطي مواجه بوده اما محاکمه نخواهند شد. مامرين نظامي امريکا گفته اند در پايان تحقيقات در مورد اين واقعه نتيجه گيري شده است که عساکر اجساد دو طالب را بمقاصد صحي و بهداشتي سوزانيده اند اما صاحبمنصبان جوان و خورد رتبه ايکه امر سوزانيدن راداده اند ، بخاطر فقدان اگاهي و فهم فرهنگي و ديني در نزد شان ، توبيخ و سرزنش خواهند شد.

وزارت خارجه افغانستان گفته است صرف نظر از دليل اين عمل ، سوزانيدن اجساد بشري در اسلام و همچنان از نظر عرف و تعاملات محلي غير قابل قبول است و بهيچ وجه نبايد تکرار گردد. اخبار اين واقعه در ماه قبل هنگامي منتشر شد که يک شبکه تلوزيوني آستراليا ويديو فلمي را بنشر سپرد که عساکر امريکائي را در حال سوزانيدن اجساد دو تن از تندروان طالب نشان ميداد که آنها رادر نزديکي قندهار کشته بودند .

XS
SM
MD
LG