لینک های دسترسی

نجات يافتگام ازلزلۀ پاکستان از سردي شديد زمستان رنج مبيرند


شفاخانه ها در مناطق زلزله زدۀ پاکستان تعداد بيشتر وبيشتر افراد را که به امراض ناشي از سردي زمستان ميبتلا شده، ند تداوي ميکنند. يک مامور در شفاخانۀ مظفر آباد مرکز کشمير تحت کنترول پاکستان ميگويد، صدْ ها نفر هرروز درصدد تداوي امراضي مثل سينه بغل و مواجه شدن به سردي بيحد هوا ميباشند. بعداز زلزلۀ ماه اکتوبر که بيش از ۷۰ هزار نفر را تلف کرد بيش از سه مليون نفر را در سرتاسر پاکستان بسرديشديد محل آسيب پذير ساخت. کارمندان خيريه همدوش با ملل متحد بخاطر امکان دومين موج تلفات ناشي از سردي هوا، امراض وفاقگي هشدار داده اند. مامورين ملل متحد ميگويند کشور هاي اعانه دهنده تنها يک قسمت ۵۵۰ مليون دالري را که بگفتۀ آنها جهت تمويل مساعي خيريه ضروريست ، داده اند.

XS
SM
MD
LG