لینک های دسترسی

مبارزات براي انتخابات روز  يکشنبه در قزاقستان خاتمه ميابد


مبارزات انتخاباتي امروز جمعه در قزاقستان قبل از انتخابات روز يکشنبه براي انتخاب يکي از کانديد ها از جمله پنج کانديد بحيث رئيس جمهور، خاتمه ميابد رقباي عمده عبارت اند از نورسلطان نظر بايوف رئيس جمهور فعلي که دربرابر همراه خان تياق باي از حزب اتحاد ديموکراتيک مبارزه ميکند تياق باي ميگويد که هدف حزب اتحاد ديموکراتيک ، بازسازي يک نظام ديموکراتيک واقعي در قزاقستان است که توازن و حساب دهي قوه اجرائيه را در بر داشته باشد نورسلطان نظر بايوف رئيس جمهور انکشور بخاطر بهبود وسيع اقتصاد انکشور از اعتبار برخوردار است اما مخالفين انچه را که نقش قوه اجرائيه اعضاي خانواده رئيس حمهوردر اقتصاد انکشور اسياي ميانه ميخوانند مورد انتقاد قرار ميدهند حزب بر سر اقتدار اوطن نظر بايوف، مخالفين را به علاقمندي به گرفتن قدرت از طريق يک انقلاب متهم ميکند نه علاقمندي به کمک به مردم انکشور

XS
SM
MD
LG