لینک های دسترسی

مخالفين حکومت در انتخابات محلي تايوان سبقت دارند


حزب مليت پرستان که حزب عمدۀ مخالف حکومت تايوان است در انتخابات سراسري بلدي آن جزيره اکثر عهده هاي عمده را نصيب شده است. در حاليکه آراي تقريباً ۹۰٪ مراکز راي گيري سراسر آن قلمرو شمار شده، کميسيون مرکزي انتخابات گفت مليت پرستان حد اقل در ۱۳ شهر از ۲۳ شهر جلو هستند. نتايج انتخابات ماينگ جيو، رهبر مليت پرستان را براي انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۸ در يک موقف قوي قرار ميدهد. بعد ازانکه معاون رياست اداري چين شوي بيان، رئيس جمهور در يک افتضاح فساد اداري با رابطه به يک پروژۀ خط آهن زيرزميني در شهر جنوبي کاوسيونگ، درگير گرديد، محبوبيت حزب ديموکرات مترقي او در آراي عامه سقوط کرد. حزب ديموکرات مترقي خواستار يک هويت جداگانه براي تايوان است در حاليکه حزب مليت پرستان مخالف استقلال تايوان ميباشد.

XS
SM
MD
LG