لینک های دسترسی

انتخابات  براي  رياست  جمهوري  قزاقستان


امروز يکشنبه مردم واجد حق راي در قزاقستان در انتخارات براي رياست جمهوري آن کشورراي دادند که انتظار مي رود در آن « نورسلطان نظربايف» رئيس جمهور برحال آن کشور براي يک دور ديگر هفت ساله انتخاب گردد. احزاب و گروه هاي مخالف حکومت جعل کاري انتخاباتي وارتشا براي تضمين پيروزي نظرربايف را ادعا کرده و مراکز راي دهي هم در خلاااعتراضات دالر جعل کاري وسيع مسدو ده است . کميدسون مرکزي انتخابات در قزاقستاتن ميگويد وساعت قبل بر اينکه مراکز راي دهي مسدود گردد ۶۸٪ مردم جد حق راي در انتخابات شرکت کردند . نظربايف تشکيل يک اجتماع با شرکت طرفدارانش را براي صبح فردا دوشنبه در قزاقستان ،که کمي بعدتر از اعلام نتايج اوليه انتخاباتي خواهد بود ، تجويز کرده است . بررسي هاي افکار عامه در قبل از ۀانتخابات نشان ميداد که ۷۰٪ راي دهندگان راي شانرابه نفع نظربايف خواهند داد . اين سومين اتخابا براي رياست جمهوري قزاقستان ، کشور واقع در آسياي مرکزي از هنگام استقلال آن از اتحادشوري سابق است . بيش از ۱۵۰۰ ناظر بين النللي حين اجراي انتخاباات درمحلات مختلف قزاقستان قرارداشتند . سازمان امنيت و همکاري اروپا که مرکزٌآن در وياناست و بيشترين تعداد ناظرين را تهيه ديده است در مورد انصاف و عدالت در مبارزات انتخابات قزاقستان ملاحظات اش را ابراز کرده است .

XS
SM
MD
LG