لینک های دسترسی

افتتاح کنفرانس اقتصادي در کابل و آيندۀ پارلمان جديد افغانستان


گزارشي داريم از از ستيف گترمن ، خبر نگار آژانس خبر رساني اشوشيتد پرس ، از کابل در مورد افتتاح کنفرانس اقتصادي منطقوي ، و بعدا فشردۀ مقاله روز نامه نيو يارک تايمز در باره پارلمان آيندۀ افغانستان:

حامد کرزي ، رئيس جمهور افغانستان بروز يکشنبه هنگام افتتاح کنفرانس اقتصادي منطقوي ، خواستار همکاري نزديکتر شده و شرايط جديد و اوضاع با ثباتي که بعد از چند دهه جنگ در کشور بوجود آمده ، براي تقويه تجارت و رشد اقتصادي يک فرصت بسيار مهم خواند.

رئيس جمهور کرزي ، ضمن استقبال نمايندگان ۲۲ کشور در يک کنفرانس دو روزه که رياست مشترک آنرا برتانيه بعهده دارد ، اظهار رضايت نمود که افغانستان اکنون کافي در صلح و ثبات بسر ميبرد که قادر شده است از همسايگان و دوستان و کشور هاي منطقه ميزباني کند.

وي علاوه نمود که افغانستان خشنود است که بعد از سي سال درد و الام ، فرصت يافته است بحيث يک شريک در رشد اقتصادي منطقه ،ولو بسيار کوچک هم باشد ، سهم گيرد.

در کنفرانس اقتصادي منطقوي منعقده کابل نمايندگان کشور هاي هم سرحد با افغانستان ، مانند تاجکستان ، اوزبکستان ، ترکمنستان ،ايران ، پاکستان و چين و همچنان کشورهاي هند ، ترکيه ، امارات متحده عربي ، قزاقستان و قرغزستان شرکت کرده اند.

آژانس اشوشتيد پرس علاوه ميدارد که کم هاويلز ، مامور بلند پايه وزارت خارجه برتانيه ، ضمن نطقي در کنفرانس گفت همکاري براي منطقه اهميت حياتي دارد.

وي گفت ، از سال ۲۰۰۱ باينطرف افغانستان پيشرفت چشمگير نموده و کنفرانس را فرصت فوق العاده اي خواند تا اين بخش جهان بارديگر در مسير انکشاف جهاني قرار گيرد.

ضمنا ، کارلو تا گال ، خبرنگار روز نامه نيو يارک تايمز از کابل مي نويسد که بعد از دو نيم دهه اي پر مشقت ، که با تهاجم روسيه ، جنگ داخلي ، حکومت طالبان و تعقيب و دستگيري اعضاي القاعده و جنگ براي سرنگون ساختن طالبان ،همراه بود ، افغانستان بالاخره بسوي ايجاد يک حکومت ملي که از همه اقشار مردم نمايندگي کند ، پا ميگذارد.

نتايج انتخابات که در ماه سبتمبر داير گرديد ، اکنون معلوم شده است. برندگان اين انتخابات تا اندازه زياد کساني اند که از اسلام الهام ميگرند و غالبا توسط مرداني رهبري ميشود که جنگ سالاران ناميده ميشوند که در دهه ۱۹۸۰ در برابر تهاجم شوروي جنگيدند ، و بالاخره چند نفر انگشت شمار کمونيست هاي سابق نيز در پارلمان راه يافته اند.

نويسندۀ روز نامه نيو يارک تايمزعلاوه ميدارد که با وجود اختلافات و رقابت ها و منافع قبيلوي و نژادي ، اکنون اميد در آنست که منازعات در داخل چهار ديواري پارلمان که قرار است بتاريخ هجدهم ماه دسمبر داير گردد ، محدود بماند و به ميدان نبرد سرايت نکند.

روز نامه خاطر نشان ميسازد که اکثر قوماندان هاي که در برابر شوروي ها و بعدا در مقابل طالبان مقاومت کردند در مناطق شان نقش هاي جنگ سالاران را بعهده گرفتند ، و به نسبت فقدان يک حکومت مرکزي قوي ، مليشاه ها کنترول ان مناطق را در دست گرفتند.

و با رونق گرفتن قاچاق و زرع خشخاش بسياري انها ثروت اندوختند و قدرتمند شدند. اکنون از اکثر مليشاه ها اسلحه جمع شده و رهبران انها به مناصب دولتي رسيده اند.

روز نامه نيو يارک تايمز در اخير مينويسد ، در حاليکه شامل شدن اين اشخاص در پارلمان زمينه را مساعد ميسازد که انها در نظامي داخل شوند که بر صلاحيت مرکزي استوار است ، اما اين نظام را با بعضي چالش هاي نيز روبرو خواهند ساخت.

XS
SM
MD
LG