لینک های دسترسی

محکمه عالی ازبکستان ۳۳ نفر ديگر را در رابطه با واقعۀ انديجان محکوم نمود


محکمۀ عالي ازبکستان ۳۳ نفر ديگر را به سهمگيري در يک اعتراض مخالف حکومت در شهر شرقي انديجان در ماه مي گذشته محکوم کرد. مامورين محکمه ميگويند متهمين به يک تعداد جرايم بشمول تخطي از قانون اساسي ، قتلهاي عمدي و دهشت افگني محکوم شناخته شدند. آنها با عرصه هاي حبس ۱۲ تا ۲۲ سال مواجه هستند. ماه گذشته محکمۀ عالي آن کشور ۱۵ نفر اول در اعتراض انديجان را محکوکردند و دوره هاي حبس ۱۴ تا ۲۰ سال را عليۀ آنها اعلام داشت . مامورين ازبکستان گروه هاي حقوق بشر از از نظارت بر اين محاکم مانع شدند. آنها همچنان يک تحقيقات بين المللي در بارۀ آنچه در انديجان واقع شده، رد کردند. شاهدان و گروه هاي حقوق بشر ميگويند صد ها فرد ملکي توسط قواي ازبکستان که براي فرو نشاندن آن قيام بودند کشته شدند. اسلام کريموڤ رئيس جمهور ازبکستان تندروان اسلامي را مسئول اين خشونتها ميداند مامورين ميگويند ۱۸۷ نفر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG