لینک های دسترسی

خشونت بر دور نهايي انتخابات مصر صدمه وارد کرد


خشونت هاي دامنه دار بر انتخابات پارلماني مصر صدمه ميزند. پوليس و راي دهندگان در بخش شمالي مصر تصادم کردند که در اثر ان دونفر کشته شد. مامورين شفاخانه ميگويند که در شهر داميته از هنگاميکه امروز چهارشنبه راي دهي براي دور نهايي انتخابات آغاز شد دونفر کشته شده اند. راي دهندگان در باقي حصص مصر نيز شکايت دارند که انها را از رفتن به مرکز راي دهي باز ميدارند. مخصوصا جاهاييکه کانديد هاي مخالف احتمالا آراي بيشتري را بدست مياورند. باوجود دست اورد هاي چشمگيري که نصيب کانديد هاي مخالف به حمايت حزب ممنوعه اخوان المسلمين شده است، توقع ميرود حزب ديموکراتيک ملي حسني مبارک رئيس جمهور انکشور کنترول ۴۵۴ کرسي پارلمان را بدست بگيرد. ايالات متحده بروز سه شنبه گفت که گزارشهاي تشدد و تهديد راي دهندگان ، نگراني جدي را در مورد اصلاحات سياسي در مصر بميان اورده است. از اغاز انتخابات سه مرحله اي در نهم ماه نوامبر باينطرف مجموعاً پنج تن کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG