لینک های دسترسی

انفجارات در شمال لندن 


پليس بريتاينا ميگويد درانفجارات عظيم امروزي در يک ديپوي زخيره مواد سوخت در شمال لندن ۳۶ تن زخمي شده اند . مقامات ميگويند انفجار تصادفي معلوم ميشود ولي با آنهم تحقيقات جريان دارد. بسياري از باشندگان منطقۀ همل همپستد انتقال داده شده اند و به سايرين هدايت داده شده که از خانه هاي شان خارج نشوند. يک مامور برتانوي ميگويد جراحات چهار تن شديد خوانده شده است . دست کم سه انفجار قبل از طلوع آفتاب بوقت لندن در ترمنل نفتي « بونس فيلد» واقع در ۴۰ کيلومتري شمال لندن رخ داده است . مقامات ميگويند ميگذارند آتش خودبخود خاموش گردد. شدت انفجارات تا به جنوب لندن احساس شده است . انفجارات يک گلوله بزرگ آتشين را ايجاد و و دود هاي سياه را به هوا متصاعد ساخت . بسياري از باشندگان منازل نزديک به زخيره گاه مواد سوخت تخليه شده و به مبقي مردم محل گفته شده از منازل شان خارج نگردند . ترمنل بزرگ توزيع نفت که اداره آن مشترکاً بدست کمپني هاي تيکساکو و توتل است ، نفت بسياري از کمپنبي هاي منطقه را فراهم ميسازد ، بشمول ميدان هوائي «لوتون» که در نزديکي آن قراردارد .

XS
SM
MD
LG