لینک های دسترسی

اجازه ازبکستان به جرمني براي ماندگار شدن يک پايگاه نظامي آن کشور درنزديکي سرحد افغانستان


ازبکستان ميگويد باوجود تقاضا همۀ عساکر ناتو را از خاک خود خارج ميکند به عساکر جرمني تعبيه شده در پايگاه نزديکي سرحد افغانستان اجازه خواهد داد تقاضاي قبلي اش از همه عساکر ناتو که آن جمهوري آاسياي مرکزي را ترک گويند باقي مانند. مامورين ازبک ميگويند ندذ يک موافقه بر استعمال پايگاه نظامي« ترمز» بروز شنبه و به تعقيب مشوره ها بين اسلام کريموف و مامورين دفاعي جرمني به امضاا رسيد. منابع جمعي خبري ازبکستان ميگويد بموجب اين توافق جرمني در بهبود بخشيدن هاي دراز مدت ساختار هاي بنيادي شهر ترمز کمک خوهد کرد . اين توافق جرمني را يگالنه عضو پبمان دفاعي ناتو ميسازد که قوماندانيقواي حفظ صلح را درافغانسنتان دارد تا در ازبکستان باقي بماند . قبلاً درشروع سال ، ازبکستان جميع قواي ايالات متحده رااز پايگاه نظامي « کارشيي خان آباد» خود اخراج کرد . روابط بين ازبکستنان و غرب بعد از آن قطع شد که حکوکمت ازبکستان بر احتجاج هاي مردم در شهر «انديجان» در ماه مي حمله و آنرا سرکوب نمود .

XS
SM
MD
LG