لینک های دسترسی

اتصال تازه سرويس  بس در بين پاکستان و هند


هند و پاکستان خدمات تجربوي مواصلاتي بس را شروع کرده اند، که امرتسرشهر متبرک سيک ها در هند را با شهر لاهور پاکستان وصل ميکند. مامورين ترانسپورت هند در جملۀ سرنشينان بس زرد رنگ هند قرار داشتند که امروز شهر امرتسر را براي طي فاصلۀ ۶۰ کيلومتري تا لاهور ترک ميکرد . بس هندي در واگه وارد خاک پاکستان شد. يک بس پاکستاني متقابلاً يک مسافرت امتحاني را به تاريخ ۱۳ ديسامبر به امرتسر انجام خواهد داد . انتظار مي رود تقسيم اوقات کامل مسافرت با بس در هفته دوباردر بين هند و پاکستان سر از تاريخ ۲۳ ديسامبر شروع گردد. خدمات بس بين هند و پاکستان جز از مساعي اي است که دو سال قبل جهت کاهش خصومت در بين هند و پاکستان شروع شد . دراوايل اپريل ، بس هاي دو کشور براي متحد ساختن مجدد خانواده هاي جدا افتاده از هم ، که بعضي از آنها از تقريباً ۶۰سال بدين سو از هم جدا مانده اند ، خط کنترول را که کشميرهند و پاکستان رااز هم جدا ميسازد ، عبور کردند.

XS
SM
MD
LG