لینک های دسترسی

اعضاي جديد شوراي ملي افغانستان براي اشتراک در پروگرام شناسائي در کابل هستند


اعضاي اولين مجلس شوراي ملي افغانستان طي سي سال گذشته، براي يک هفته شناسائي قبل از افتتاح رسمي شورا بتاريخ ۱۹ دسمبر، در کابل اجتماع نموده اند. اين پروگرام در يک هوتل در کابل بمنظور آشنا ساختن اعضاي شورا بنظام و طرزالعمل مناسب پارلماني در کابل داير گرديده است. انتخابات براي مجلس سفلي پارلمان که به ولسي جرگه مسمي شده و شوراهاي ولايتي در ماۀ سپتمبر صورت گرفت. شوراهاي ولايتي متعاقباً دو ثلث مجلس عليا يعني مشرانو جرگه را انتخاب نمودند. حامد کرزي، رئيس جمهور در هفتۀ جاري ثلث باقي ماندۀ مشرانو جرگه را انتصاب کرد. اعضاي شوراي ملي از قشرهاي مختلف جامعۀ افغاني، بشمول جنگ سالاران سابق و زنان نمايندگي ميکند. شوراي ملي جديد در قبال ده ها سال کودتاها و جنگ ها، بشمول برانداختن حکومت افراطيون طالب در جنگ سال ۲۰۰۱ توسط قواي تحت رهبري ايالات متحده، منحيث قدم قابل ملاحظه اي بسوي ديموکراسي پنداشته ميشود.

XS
SM
MD
LG