لینک های دسترسی

درحاليکه مشرف از مناطق جنوبغرب پاکستان بازديد ميکرد راکت هايي شليک شد


شورشيان در مناطق جنوبغرب پاکستان هشت راکت را در يک منطقۀ دور افتاده قبايلي هنگامي شليک کردند که پرويز مشرف، رئيس جمهور، براي ايراد خطابه براي رهبران قبايلي و نهادن سنگ تهداب يک قرار گاه نظامي به آن محل مسافرت کرده بود. مامورين ايالت بلوچستان ميگويند هيچ کسي در اثر شليک راکت امروز چهارشنبه بر کولو /شهرک واقع در ۳۰۰ کيلومتري شرق کويته زخمي نشد. مدت کوتاهي بعد از اين حمله ، يک نطاق اردوي جدايي طلب بلوچستان به روزنامه هاي محلي تلفن کرد ومسئوليت آن حمله را ادعا کرد. بلوچستان سالهاي متمادي صحنۀ شورشهاي قليل بوده است . شورشيان از اسلام آباد خواستار مشاغل بيشتر و عوايد بيشتر از منابع طبيعي حاصله از منطقۀ شان اند .

XS
SM
MD
LG