لینک های دسترسی

رئيس جمهور بش از تصميمش دربارۀ تهاجم به عراق دفاع کرد


رئيس جمهوربش مسئوليت تصميم جنگ عليۀ عراق را براساس استخبارات نا درست قبول کرده گفت هنوز هم آن تصميم ، تصميم درست بود. رئيس جمهور بش چهارمين خطابه درسلسلۀ خطابه هايش درمورد عراق را شب قبل از انتخابات پارلماني در آن کشور ايراد کرد. هدف اين خطابه ها جلب حمايت مردم درمورد جنگ عراق بود. رئيس جمهور بش درفورم سياست خارجي در واشنگتن گفت اين واقعيت دارد که قسمت زياد استخبارات قبل از جنگ نادرست ثابت شد. اما او گفت وي با آوردن اصلاحات در قابليت استخباراتي امريکا مسئول ترميم آنست . اما رئيس جمهور بش بطور راسخ از جنگ دفاع کرده گفت صدام حسين رهبر سابق عراق يک تهديد براي مردم امريکا بود. بش گفت انتخابات فردا پنجشنبه يک لحظۀ قاطع ددرتاريخ است که بعد از آن عراق يگانه ديموکراسي قانوني در جهان عرب خواهد بود . رهبران حزب ديموکرات در مجلس سناي کانگرس قبل از ايراد بيانيه رئيس جمهور يک کنفرانس مطبوعاتي داير کرده گفتند که رئيس جمهور بش هنوز حقايق را به مردم امريکا ابراز نداشته ويک ستراتيژي واقعي را درمورد پيروزي ارائه نکرده است . هري ريد رهبر اقليت در مجلس سنا گفت ۴۱ عضو سنا ، که همه ديموکرات هستند نامۀ را به رئيس جمهور بش فرستاده و از وي تقاضا نموده اند تا بعد از انتخابات اوضاع در عراق را در ميسر درست قرار دهد. جناح هاي فتح روي فهرست نامزدان در انتخابات در باريکۀ غزه زد وخورد نمود يک جنگ مختصر مسلح در حالي بين جناحهاي رقيب فتح در خارج دفتر مرکزي محمود عباس رئيس ادارۀ فلسطين در باريکۀ غزه در گرفت که حزب بر سر اقتدار براي ثبت نام فهرست نامزدانش براي انتخابات ماه جنوري آمادگي مي گرفت . شاهدان مي گويند حد اقل سه نفر زخمي شدند. زد وخورد بعد از آن واقع شد که افراد مسلح گروه فتح بر عمارت هجوم برده تقاضا کردند که آن حزب نتايج انتخابات مقدماتي اخير را قبول نمايد. محمود عباس بعد از فسخ نتايج انتخابات مقدماتي در باريکۀ غزه و بعضي مناطق ديگر که راي گيري در اثر خشونت وتقلب صدمه ديد، تصميم گرفت تا نامزدان جديدي را تعين نمايد. بعضي تندروان از اين خوف دارند که آنها شايد در فهرست گروه فتح شامل نباشند. بروز سه شنبه يک سلسله خشونتهاي مرتبط با انتخابات در باريکۀ غزه باعث شد تا مامورين انتخابات دفاتر شانرا در کرانۀ غربي و باريکۀ غزه مسدود نمايند. قراربود آن دفاتر امروز دوباره باز شوند. بعد از خروج اسرائيل از باريکۀ غزه در ماه سپتمبر، رئيس ادارۀ فلسطين بخاطر کنترول نا آرامي هاي داخلي همواره در تقلا بوده است .

XS
SM
MD
LG