لینک های دسترسی

سازمان هبيتت خواستار ۲۲ مليون دالر براي تهيۀ پناه گاه در پاکستان و زمبابوي شد


ملل متحد يک تقاضاي عاجل را براي بيش از ۲۰ مليون دالر جهت اعمار پناهگاه براي مردمي شده که از اثر زلزلۀ تباه کن در پاکستان و عمليات انهدام خانه ها در زمبابوي، بيخانمان شده اند. پروگرام اسکان انسان هاي ملل متحد که مقر آن در نايروبي است و بنام هبيتت ياد ميشود از کشورهاي کمک دهنده تقاضا کرده که ۲۲ مليون دالر اعانه بدهند. ان تيبايوکه رئيس هبيتت اين بيانيه را صادر کرده ميگويد براي ثبات بخشيدن بوضع پناه گاه هاي مردمي که در زمبابوي از خانه هاي شان اخراج شده اند و آنهائيکه در پاکستان در هواي آزاد زندگي ميکنند، احتياج فوري وجود دارد. بيش از ۱۸ مليون دالر در پاکستان بمصرف خواهد رسيد. درانجا از اثر زلزلۀ تاريخ هشتم اکتوبر بيش از سه مليون نفر بيخانمان شدند. بقيۀ اين مبلغ در پروگرام ملل متحد براي اعمار ۲۵۰۰ واحد مسکوني نيمه دائمي براي تقريباً ۱۲ هزار و ۵۰۰ تبعۀ زمبابوي بمصرف خواهد رسيد.

XS
SM
MD
LG