لینک های دسترسی

قانون بحيث رئيس ولسي جرگۀ شوراي ملي افغانستان انتخاب شد


يونس قانوني رهبر مخالفين حکومت افغانستان بحيث رئيس ولسي جرگه تعيين شده و رقيب خود را که متحد حامد کرزي رئيس جمهور است با تعداد کم آرا شکست داد. قانوني که تاجک است در ولسي جرگۀ ۲۴۹ عضوي با ۱۲۲ راي بر عبدالرب رسول سياف که ۱۱۷ راي گرفته بود، پيروز شد. ولسي جرگه منحيث بخشي از شوراي ملي افغانستان بروز دوشنبه افتتاح گرديد که طي بيش از ۳۰ سال گذشته اولين پارلمان انتخابي کشور است. صبغت الله مجددي، رئيس جمهور اسبق افغانستان بروز سه شنبه بحيث رئيس مشرانو جرگۀ ۱۰۲ عضوي انتخاب گرديد. گروه هاي حقوق بشر و ناظرين انتخابات، از پارلمان افغانستان انتقاد نموده ميگويند که انتخابات ماۀ سپتمبر نواقص داشت زيرا در هردو مجلس جنگ سالاران و دست نشانده هاي آنها تسلط دارند.

XS
SM
MD
LG