لینک های دسترسی

چين از فروريختن مواد کيمياوي در ولايت گوانگ دونگ، گزارش داد


چين يک حاثۀ جدي ديگر محيط زيست را اينبار در ولايت جنوبي گوانگ دونگ افشا کرده است. مقامات ميگويند ديروز در شهر شاوگوان آب براي هشت ساعت قطع گرديد. مقامات ميگويند يک دستگاۀ ذوب جست، آب فاضله را که با فلز کدميم آلوده شده بود بدرياي بي فروريخت که براي شهرها و شهرک هاي منطقه آب آشاميدني فراهم ميکند. گزارش هاي وسايل نشراتي چين حاکيست که مقدار کدميم آب دريا ده برابر مقدار عادي گرديد. به باشندگان محل هشدار داده شده که آب دريا را ننوشند. کدميم فلزيست که براي رويه کشي بتري ها و چراغ هاي نيون مورد استفاده قرار ميگيرد. اين فلز فوق العاده زهر آگين است و امراض گوناگون جگر، گرده و استخوان را سبب مبگردد. اين دومين فروريزي مواد کيمياوي بمنابع آب هاي آشاميدني چين طي صرف يک ماه ميباشد.

XS
SM
MD
LG