لینک های دسترسی

هسپانيه شش تندرو مظنون را توقيف کرد.


يک قاضي هسپانيه شش مرد را به سؤ ظن کوشش براي استخدام مردم جهت اجراي حملات در عراق و ساير کشورها توقيف کرده است.

مامورين محکمه ميگويند اين شش نفر در جملۀ ۱۸ نفر از کشورهاي مختلف است که در جريان عمليات امنيتي هفتۀ گذشته در سراسر هسپانيه توسط مقامات بازداشت شده بودند. مقامات ميگويند آنها تحقيقات را ادامه ميدهند.

مامورين همچنان ميگويند که اين دسته همچنان در نظر داشت استخدام شوندگان را بساير حوزه هاي مورد منازعه چون کشمير و چچنيا اعزام کند. در جملۀ کساني که قاضي امر توقيف شان را صادر کرده ، هياگ مان رهبر مظنون ۲۵ سالۀ گروهي است که حمله کنندگان انتحاري را استخدام ميکند.

قاضي در هفتۀ جاري ۱۲ نفر ازانها را آزاد کرد ولي هدايت داد که هر هفته به محکمه حاضر شوند و پاسپورت هاي خود را نیز تسليم کنند.

XS
SM
MD
LG