لینک های دسترسی

عيد ميلاد مسيح منحيث رخصتي مذهبي و غير مذهبي برگزار ميگردد.


هزاران نفر در چهار راهئ سينت پيترز در شهر واتيکان جمع گرديدند تا شاهد اولين تجليل پاپ بينيديکت از مراسم ميلاد مسيح باشند. پاپ بينديکت مقام پاپ را در ماه اپريل بدست آورد. در جريان مراسم ، پاپ خواستار صلح در شرق ميانه و خواستار رفاه و آرامي براي ، به کلمات وي «مردان و زنان شد که در ٰٰشرق ميانه در رنج زندگي ميکنند».

در بيت الحم ، هزاران زائر از سراسر جهان ، جهت برگزارئ مراسم کرسمس درين شهر کرانۀ غربي رود اردون ، جمع گرديدند. کودکان مکاتب فلسطيني همراه با دسته هاي موسيقي ، جادۀ را که به کليسا پيدايش عيسي مسيح منتهي ميگردد ، طي نمودند.

کليسا عيسي مسيح در محل قرار دارد که به عقيدۀ مسيحيان ، عيسي مسيح در آن تولد يافته است. در عين حال ، ريس جمهور بش از امريکاييان تقاضا کرد تا مردمان بي بضاحت ، به شمول قربانيان واقعۀ طوفان هاي بحري و ديگر حادثات مصيبت بار را درين روز از ياد نبرند.

ريس جمهور بش همچنان به عساکر اردو امريکا اداي احترام کرده و گفت اردوي امريکا ميليون ها نفر را از زير ظلم و غم و اندوه نجات داده اند. مسيحيان ۲۵ دسمبر را بحيث روز تولد عيسي مسيح جشن ميگيرند. اين روز همچنان بحيث يک روز غير مذهبي که تحفه دهي ، يکي از پر منفعت ترين روز هاي سال را تشکيل ميدهد.

XS
SM
MD
LG